ای بوک تجهیزات سالن‌ قارچ دکمه‌ اي

برای استعلام قیمت و مشاوره با شماره 02191308289 تماس بگیرید

دسته:
اشتراک گذاری :

توجه:

 

– زمان ارسال بین 2 تا 4 روز کاری می باشد

ای بوک تجهیزات سالن‌ قارچ دکمه‌ اي

برای استعلام قیمت و مشاوره با شماره 02191308289 تماس بگیرید

ای بوک تجهیزات سالن قارچ به قلم خانم مهندس سارا نظری 

 

لیست تجهیزات سالن های سنتی و نیمه صنعتی قارچ دکمه ای

ســلام‌ بــه‌ همــه‌ دوســتان‌ و همراهــان‌ قــارچ ســارا مــن‌ ســارا نظــری‌ مــدیرعامل‌ شــرکت‌ قــارچ ســارا هســتم‌ و بــا تمــام‌ وجــودم‌ خوشــحالم‌ کــه‌ بــرای‌ شــما تولیــد محتــوا مــی‌ کــنم‌. در ادامــه‌ لیســت‌ کامل‌ تجهیزات‌ یــک‌ مزرعــه‌ پــرورش‌ قــارچ خــانگی‌ را تهیــه‌ و آمــاده‌ کــردم‌، تــا کار بــرای‌ دوســتانی‌ که‌ قصد احداث سالن‌ پرورش‌ قارچ را دارند، راحت‌ تر پیش‌ برود.

 

تجهیــزات‌ سرمایشــی‌ و گرمایشــی‌ بــر اســاس‌ متــراژ ســالن‌ ٥٠ متــری‌ در نظــر گرفتــه‌ شــده‌ اســت‌. چــون‌ از نظــر ســوددهی،‌ ســالن‌ هــای‌ ٥٠ متــری‌ بــا ظرفیــت‌ ٥ تــا ٧ تــن‌ کمپوســت‌ صــرفه‌ اقتصــادی‌ دارنــد. بــرای‌ ابعــاد کوچــک‌ تــر بــا توجــه‌ بــه‌ شــرایط‌ ســالن‌ بایــد تجهیــزات‌ متفــاوتی‌ انتخــاب‌ شــوند. مجموعــه‌ قــارچ ســارا عــلاوه‌ بــر تمرکــز روی‌ تولیــد محتــوای‌ دســته‌ اول‌، اورجینــال‌ و متناســب‌ بــا شــرایط‌ و بــازار ایــران‌ ســعی‌ میکنــد کامــلا بــا دانــش‌ روز دنیــا هماهنــگ و ســطح‌ علمــی‌ مجموعه‌ بالا باشد.

 

فروشگاه‌ مجموعه‌ قارچ ســارا هــم‌ بــه‌ صــورت‌ یکپارچــه‌ و هماهنــگ هــر چــه‌ کــه‌ در زمینــه‌ قــارچ دکمــه‌ ای‌ نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌ دهد.

 

آدرس‌ سایت‌ www.gharchsara.com

آدرس‌ کانال‌ تلگرام‌ https://t.me/gharchsaraa

آدرس‌ اینســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاگرام‌ = https://instagram.com/gharch_sara

تلفن‌ مدیر فروش‌:  ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 

لیســت کامــل تجهیــزات یــك ســالن پــرورش قــارچ خــانگی بــا متــراژ تقریبــی ٥٠ متــر بــه شــرح زیر است:

 

 1. تجهیزات سنگین :

 

 • کولر آبی ترجیحاً سلولزی ٦ هزار

 

كاربرد: كاهش دما، تهويه و افزايش هوای تازه

 

 • کولر گازی ٢٤ هزار

 

كــاربرد: خنــك كــردن و كــاهش دمــای هــوا در فصــل گــرم ، هــوادهی و تهويــه بــرای تمــام فصول.

 

 • رطوبت ساز یك و نیم اسب بخار

 

كــاربرد: بــاا بــردن رطوبــت محــيط بــه بــيش از ٩٠ درصــد بــرای زمــان هــوادهی. ايــن محصول در سايت قارچ سارا موجود است شماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 • بخاری گازی ١٢ هزار یا هیتر گازی

 

كاربرد: افزايش دمای محيط در فصل سرد

 

 

 • مخزن آب ٢٠٠ لیتری به همراه پمپ آب

 

كــاربرد: بــرای انــدازه گيــری مقــدار آب بــرای آبيــاری هــا و هــم دمــا كــردن آب بــا محــيط سالن

 

 

 • فن هوا دو عدد ٤٠*٤٠ صنعتی

 

كـــاربرد: يكـــی بـــرای ورود هـــوا جهـــت هـــوادهی و تهويـــه، يكـــی بـــرای ســـيركوله و چرخش هوا در سالن

 

 

 • چهارپایه فلزی چرخ دار

 

كاربرد: برای دسترسی به طبقات بااتر

 

 • تابلوی اتومات سالن ( تابلو برق و ماژول تایمر و ترموستات)

 

كــاربرد: بــرای كنتــرل و مــديريت دمــا و رطوبــت ســالن از راه دور . ايــن محصــول در سايت قارچ سارا موجود است شماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 

 • ترازو

 

كاربرد: برای وزن كردن و بسته بندی قارچ

 

 

 • قفسه بندی

 

كاربرد: برای افزايش سطح توليد در واحد سطح

 

 1. تجهیزات سبك :

 

 • وسایل شستشو و نظافت

 

كاربرد: شامل جارو، طی آب جمع كن، سطل آشغال، برس و… برای نظافت سالن

 

 • فرغون

 

كــاربرد: حمــل بلــوك هــای كمپوســت و كيســه هــای خــاك زمــان تخليــه و زمــان خاكــدهی برای انتقال خاك ضدعفونی شده در طول سالن

 

 

 • بیل دو عدد

 

كاربرد: هم زدن خاك زمان خاكدهی برای مخلوط كردن خاك و سموم

 

 

 • ماله تخت کوبی

 

كــاربرد: زمــان تختــه كــوبی بــرای تســطيح كمپوســت اســتفاده مــی شــود. ترجيحــا از مالــه هــای پلاســتيكی اســتفاده شــود، زيــرا شستشــو و ضــدعفونی مالــه هــای پلاســتيكی راحــت تر است.

 

 

 • نخ شیرینی

 

كاربرد: برای ديواركش كمپوست

 

 

 • دستكش یكبار مصرف و دستكش ظرف شویی

 

كــاربرد: بــرای انجــام عمليــات مختلــف در ســالن. ايــن محصــول در ســايت قــارچ ســارا موجود است شماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 

 • سفره یكبار مصرف یا رول بستر

 

كـــاربرد: بـــرای پوشـــاندن كمپوســـت بعـــد از تخـــت كـــوبی و پوشـــاندن خـــاك بعـــد از خاكـــدهی. بعـــد از اتمـــام دوره دور انداختـــه مـــی شـــود. ايـــن محصـــول در ســـايت قـــارچ سارا موجود است شماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 • چاقو

 

كاربرد: برای قارچ چينی

 

 • چسب زرد

 

كــاربرد: چســب زرد يــا تلــه حشــره بــرای كنتــرل حشــرات در ســالن بــين طبقــات و زيــر نــور لامــپ هــا نصــب مــی شــود. ايــن محصــول در ســايت قــارچ ســارا موجــود اســت شــماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 

 • دماسنج میله ای دیجیتال یك عدد دما سنج میله ای جیوه ای با رنگ قرمز

 

كــاربرد: بــرای ســنجش دمــای محــيط و دمــای كمپوســت. ايــن محصــول در ســايت قــارچ سارا موجود است شماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 

 • رطوبت سنج

 

كاربرد: اندازه گيری رطوبت در سالن با رطوبت سنج انجام می شود

 

 • چراغ قوه

 

كــاربرد: بررســی بســتر بــرای مشــاهده رشــد ريســه هــا و پيــدا كــردن بيمــاری هــای احتمــالی به يك چراغ قوه قوی نياز دارد.

 

 

 • داکت هوا

 

كـــاربرد: بـــرای هـــدايت هـــوای ورودی اســـتفاده مـــی شـــود. بـــه دريچـــه كـــولرآبی يـــا فـــن ورودی هــوا نصــب شــده تــا انتهــای ســالن بــه ســقف آويــزان مــی شــود. از جــنس پلاســتيك بــوده و بــا فواصــل مشــخص بايــد ســوراخ دارشــود. ايــن محصــول در ســايت قــارچ ســارا موجود است شماره سفارش ٠٩٠٥٤٣٠٠٦٦٧

 

 • شیلنگ ….

 

برای مشاهده ادامه این کتاب و دریافت فایل پی دی اف آن لطفا فرم زیر را پر کنید به صفحه نسخه پی دی اف این کتاب منتقل خواهید شد. 

 

 

 

 

 

1 دیدگاه برای ای بوک تجهیزات سالن‌ قارچ دکمه‌ اي

 1. MasRas

  بسیارعالی وآموزنده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.

مزایای خرید از قارچ سارا

برای مشاوره رایگان قبل از خرید می‌توانید با ما در تماس باشید.

02191308289تجهیزات پرورش قارچ